top of page

GAYRİMENKUL İHRACATÇILARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

I. BÖLÜM – Derneğin adı ve Kuruluş Hükümleri

MADDE 1 - Kuruluş

Yasalar ile bu ana tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek, amaç ve hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere.

GAYRİMENKUL İHRACATÇILARI DERNEĞİ adı ile bir dernek kurulmuştur. Derneğin kısa adı “TGİDER” olarak belirlenmiştir. 

TGİDER GAYRİMENKUL İHRACATÇILARI DERNEĞİ, aşağıdaki maddelerde “Dernek” olarak anılmıştır. 

MADDE 2 - Derneğin Merkezi ve Çalışma Yeri

  1. Derneğin merkezi İSTANBUL dur Şubesi yoktur

MADDE 3 - Amaç, Hedef ve Hizmet Konuları 

   A )   Uluslararası gayrimenkul pazarlama şirketlerini resmi olarak tek çatı altında birleştirmek.

   B )   Resmi bir kurum aracılığıyla gayrimenkul pazarlama firmalarının  çalışmalarını geliştirmek ve işbirliğini sağlamak.

   C )   Üye gayrimenkul pazarlama şirketlerinin  çıkarlarını gözetmek.

   D )   Üyeleri ilgili devlet kurumları nezdinde temsil etmek ve yetkili makamlarla işbirliği içinde engelleri kolaylaştırmak.

   E )   Üyelerini ilgili devlet kurumları nezdinde temsil etmek ve sorunlarının yasal zeminde  çözülmesi için çalışmalar yürütmek

   F )   Üye firmalar arasında bilgi ve tecrübelerin paylaşımı amacıyla ortak zemin hazırlamak.

   G )   Uluslararası gayrimenkul pazarlama alanında çalışan üye firmaların verimliliğini artırmak amacıyla desteklemek.

   H )   Adil rekabet ortamı oluşturmak.

    I )   Üyelerimiz arasında doğabilecek anlaşmazlıkların çözümü için arabuluculuk.

 

MADDE 4 - Çalışma Biçimi ve Faaliyet Alanı

Uluslararası gayrimenkul Sektörü alanında faaliyet gösterecek Dernek, amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için,

   A )   Yurtdışında gayrimenkul pazarlama ve tanıtımı ile ilgili gelişmeleri izler, bunları üyelerinin bilgilerine intikal ettirir.

   B )   Dernek içinde oluşturulacak komiteler ve/veya uzman kişiler aracılığı ile araştırma, geliştirme, inceleme, etüdler ve projeler yaparak veya yaptırarak yurtdışında ülkemizdeki gayrimenkullerin pazarlanması ve satışı sektörünün gelişmesine katkıda bulunacak öneri ve görüşleri geliştirir, bu konudaki dilek ve temennileri tespit eder ve ilgili kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunur.

   C )   Yerli ve yabancı sergi, fuar ve kongrelere katılmak için gerekli girişimleri yapar. Yurtdışında gayrimenkul pazarlama sektörü ve yatırım konularında kütüphane ve bilgi bankası kurar, bunlardan üyelerinin yararlanmasını sağlar.

   D )   Amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınmaz malları iktisap eder, kiralar, ihtiyaç dışı taşınmazları satar, taşınmaz mallar üzerinde her türlü ayni hakları tesis ve terkin eder, ettirir, amacına uygun işletmeler kurar ve işletir, her türlü inşaat yapar ve/veya yaptırır.

   E )   Yurtdışı gayrimenkul pazarlaması ve tanıtımı ile uzman personel yetiştirme konusunda tüzüğünde gösterilen amacını gerçekleştirmek üzere ilgili mercilerden izin almak koşuluyla eğitim ve öğretim programları düzenler, bu  programların düzenlenmesine katılır, sektöre ilişkin dereceler verir, bu yönde çalışan kuruluşlarla işbirliği yapar.

   F )   Amaç ve hizmet konuları ile ilgili, panel, seminer gibi bilimsel ve diğer türlerde toplantılar, festival ve gösteriler, yarışma ve benzeri organizasyonlar tertip eder, gösterilere katılır, üyelerinin görgü, bilgi ve deneyimlerini artırmaya yönelik her türlü faaliyette bulunur; geziler düzenler, lokal açar, ulusal ve uluslararası yayınlar yapar.

   G )   Amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini daha verimli kılabilmek gayesiyle komisyonlar kurar, komisyonların faaliyetlerini bir rapor halinde düzenleyip ilgili kuruluşlara sunar ve kamuoyunu bilgilendirir.

   H )   Yardım Toplama Kanunu ve bu Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alır.

   I )   Yeni üyelerin alınmasına ve Onursal Üye kazanılmasına çaba harcar.

   K )   Mesleki ve istatistiki  bilgi derleme, arşivleme, basma ve yayma faaliyetlerinde bulunur.

   L )   Amacını gerçekleştirmek üzere spor sahası, yasaların dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı faaliyetleri için sosyal tesis, lokal ve benzeri tesisler kurar.

   M )   Benzer amaçlı dernek ve teşeküllerle beraberlik ve işbirliğinde bulunabilir.

   N )   Uluslararası beraberlik ve iş birliği yapılmasında yarar görülen hallerde ve ilgili mevzuata uygun olarak, konusuyla ilgili uluslararası faaliyette  bulunan dernek veya kuruluşlara üye olabilir.

   O )   Amaç ve hizmet konularına yönelik diğer her türlü çalışmayı yapar.

   P )   Dernek, gerekli gördükleri yerlerde faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

   R )   Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtform oluşturabilir. Plâtform, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamaz ve faaliyet gösteremez.

   S )   Dernek amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak yönetim kurulun kabul etmesi şartıyla borçlanabilir.

   T )   Dernek, amacını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurtdışında temsilcilik,  açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara katılabilir.

   U )   Dernek, amacını gerçekleştirmek üzere Federasyon kurucusu olabilir veya kurulmuş bulunan federasyonlara katılabilir.

 

MADDE 5 - Dernek Amblemi ve Sloganı

Derneğin amblemi ve sloganı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilir ve gerekli yasal işlem Valilik nezdinde yapılır. Dernek amblemi ve sloganı Yönetim Kurulu’nun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

II. BÖLÜM – Üyelik Hükümleri

MADDE 6 - Dernek Üyelik Şartları Ve Üyelik Türleri

Üyelik Genel Şartları:

Fiil ehliyetine sahip, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan, Yurtdışında ülkemizin gayrimenkullerini pazarlayan, ticaretini, satışını ve tanıtımını yapan kuruluşlar ile gayrimenkul alımı yapan diğer ülke vatandaşı kişilerin vatandaşlığı konusunda danışmanlık yapan, hizmet veren gayrimenkul yönetimi, değerleme kuruluşları hukuk büroları gibi kuruluşlar ve tüzel kişiler ve bu kuruluşların, tüzel kişilerin yöneticileri, ortakları ile bu alanlarda çalışan gerçek kişiler derneğe üye olabilir. 

Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelik Türleri

   A )   Asil Üyelik: Derneğin asil üyeleri seçme ve seçilme hakkına sahiptir.

   B )   Kurumsal Asil Üyelik (Tüzel Kişi)

Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri ve sorumlulukları üstlenmiş, yönetim kurulu başkanları ya da kendilerini temsil ile görevlendirdikleri gerçek kişiler yolu ile temsil edilen seçme ve seçilme hakkına sahip, tüzel kişiliği olan üyelerdir.

Gerçek kişi ile Tüzel kişi adına yetkili kişi üyelik başvurusunda bulunur. Tüzel kişinin üye olması halinde, yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir ve derneğe bildirilir.

Onursal Üyelik:

Sektörle ilgili Üniversite veya Yüksekokullarda, akademik çevrelerde görevli olan, çalışan kişiler iş adamları ile Derneğe ve/veya amaç ve hizmet konularına emeği geçmiş olan kişiler arasından, yönetim kurulunun önerisi ve genel kurul kararı ile seçilen üyelerdir. Onursal üyeler, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip değillerdir. 

Onursal üyeler üyelik ve aidat ödemekle yükümlü değillerdir, derneğe her türlü maddi destek kendilerinden kabul edilir. 

MADDE 7 - Dernek Üyeliği ve Üye Olma Prosedürleri

Derneğe üye olabilmek için aşağıdaki koşulların sağlanması şarttır

   -   Asil üyelik için Üyelik Başvuru formunu eksiksiz doldurmak,

   -   Derneğin amaçlarını ve ilkelerini benimsemek,

   -   Kurumsal Üyelik başvurularında, kurumu temsil edecek temsilciler için yönetim kurulu kararı veya kurum             yetkilisinin imza sirkülerini ibraz etmek.

   -   Fiil ehliyetine sahip olmak,

   -   Üyelik türlerinde belirtilen şartlara haiz olmak,

   -   Üyelik türlerinde belirtilen şartlara haiz olmak,

   -   Yabancı gerçek kişiler için Türkiye’de oturma hakkına sahip olmak,

   -   Tüzel kişiliğe haiz yabancı şirket / kurumlar için Türkiye’ de yerleşim yeri belgesine sahip olmak.

   -   Dernek Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilmiş olmak,

MADDE 8 - Üyelik İşlemleri

Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir:

   A )   Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, Dernek amaç ve hizmet konuları ile ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını taşıdıklarını belirten “Üyelik Bildirimi formunu doldurup Dernek Başkanlığına sunarlar.

   B )   Adayın üyelik isteğinin işleme konulabilmesi için en az 2 asıl üyenin yazılı önerisi şarttır.

   C )   Dernek Yönetim Kurulu, üyeleri veya kuracağı bir kurul aracılığı ile aday hakkında gereken araştırrmayı yaptıktan sonra başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde adayın başvurusu ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir.

   D )   Adayın dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Asıl üyeliğe başvuranlardan Yıllık Aidatın gereken bölümü alınır.

   E )   Dernek Yönetim Kurulu’nun, adayın isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup hiçbir biçimde bir makama itiraz edilemez.

MADDE 9 - Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

Dernek üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıda gösterilmiş6r:

   A )   Dernek Ana Tüzüğü hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranmak,

   B )   ​Asıl üyeler için, tüm aidatlarını ödemediklerinden dolayı, üstüste iki olağan Genel Kurul toplantısına kabul edilmemek.

   C )   Kişisel veya mesleki onur ve saygınlığa ya da mesleki teamüllere aykırı davranışlar göstermek.

   D )   Yüz kızartıcı suç işlemek 

   E )   Üyenin İstifa etmesi durumunda. 

   F )   Gerçek kişilerin ölümü halinde,

Tüzel üyelerin ise şirketin  kapatılması durumunda üyelik kendiliğinden sona erer.

MADDE 10 - Üyelikten Çıkarılma Yöntemi ve Çıkarılmaya İtiraz

Dernek Yönetim Kurulu, kuracağı geçici bir Disiplin Komitesi aracılığı ile üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp üyenin de savunmasını aldırdıktan sonra üyelikten çıkarma kararını çoğunluk oyuyla verir. Oranın hesaplanmasında küsuratlı sayı ortaya çıktığı takdirde daha büyük olan tam sayı esas alınır. Sonuç üyeye yazılı olarak bildirilir, üye kayıt defterinden silinir ve çıkarılan üye Dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere 15 gün içinde Dernek

Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurulda reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler.

 

III. BÖLÜM – Yönetim Hükümleri

MADDE 11 - Dernek Organları

Derneğin organları aşağıda gösterilmiş6r:

   A )   Genel Kurul

   B )   Yönetim Kurulu

   C )   Denetleme Kurulu

MADDE 12 - Genel Kurul Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ile Toplantı Usulü

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel kurul;

   A )   Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

   B )   Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saat, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, A fırkasında belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yöne6m ve dene6m kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yöne6m kurulu üyeleri veya yöne6m kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yöne6m kurulu başkanı veya görevlendireceği yöne6m kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yöne6m kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heye6 oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yöne6mi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yöne6m kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yöne6m kurulu başkanına teslim edilir. Yöne6m kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yöne6m kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

MADDE 13 - Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar.

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

MADDE 14 - Olağanüstü Genel Kurul

Olağanüstü Genel Kurul, olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olamadığı ya da bir an önce görüşülmesinin yarar sağlayacağı önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yöne6m Kurulu tarafından en geç 1 ay içinde toplantıya çağrılır:

   A )   Dernek asıl üye sayısının 1/5’inin görüşülmesini istedikleri konuyu belirterek yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,

   B )   Yönetim Kurulu’nun, gerek gördüğü konularda oy çoğunluğu ile alacağı karar,

   C )   Denetleme Kurulu’nun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda oybirliği ile alacağı karar.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır.

MADDE 15 - Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 5

 

   Genel Kurul Derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

   A )   Türk yasaları ile Dernek ana tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,

   B )   Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,

   C )   Yönetim Kurulu tarafından önerilen Onursal Üye adaylarını görüşüp onaylamak,

   D )   Bir önceki dönemine ilişkin Yöne6m Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini;

Denetleme Kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak ve Yönetim Kurulu üyelerini ibra etmek,

   E )   Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yöne6m Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,

   F )   Derneğe taşınmaz mal satın alınması ya da satılması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,

   G )   Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması ya da bunlarla işbirliğinde olması için Yönetim Kurulunun yaptığı öneriler hakkında karar almak,

   H )   Derneğin feshi ve malvarlığının tahsisine ilişkin karar vermek,

   I )   Dernek Yönetim Kurulu’nun verdiği üyelikten ihraç kararlarına yapılan itirazları tetkik ederek karara bağlamak,

   K )   Üye olması durumunda Derneği federasyonda temsil edecek delegeleri seçmek

   L )   Gerekli diğer konularda karar vermek.

MADDE 16 - Yönetim Kurulu

Derneğin yetkili yönetim organı bulunan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi aşağıda gösterilmiştir

   A )   Yönetim Kurulu, 3 (üç) yıl süre için gizli veya açık oyla seçilmiş 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek üyeden oluşur.

   B )   Yedek üyeler, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre boşalan asıl üyelerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse yeniden seçim için Genel Kurul 1 ay içinde olağanüstü toplantıya çağırılır.

   C )   Derneğin borçlanıp borçlanmamasına karar vermek.

 

MADDE 17 - Uzlaşma komisyonu

Derneğin uzlaştırma Komisyonunun oluşum biçimi ve amacı aşağıda gösterilmiştir

   A )   Uzlaştırma komisyonu Derneğin amaç ve hizmet konularında yönetime yardımcı olmak üzere, geçici ya da sürekli olarak uzlaştırma komisyonu kurulabilir.

   B )   Komisyon  Yönetim Kurulu kararı ile seçilir.

   C )   Uzlaştırma komisyonu Üyelerimiz ve meslektaşlarımız arasında  doğan ve doğabilecek anlaşmazlıkların arabuluculuk yoluyla uzlaştırma amacı güder.

   D )   Uzlaştırma komisyonu uzlaştırma amacıyla  bilgi toplayabilir, talep edebilir ve bağlayıcı olmayan kararlar verebilir.

MADDE 18 - Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulunun Çalışma İlkeleri

Yönetim Kurulunun çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

   A )   Yönetim Kurulu, seçimini izleyen 6 gün içinde düzenlenecek ilk toplantıda bir Yönetim Kurulu Başkanı (Dernek Başkanı), uygun görülen sayıda Başkan Yardımcısı, görevlileri belirleyerek görev dağılımı yapar.

   B )   Yönetim Kurulu toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.

   C )   Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı, asıl üye tam sayısının yarıdan bir fazlası olup, karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.

   D )   Yönetim Kurulu Dernek Başkanının çağrısı ve saptadığı gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmalarını yapar.

   E )   Yürütme Kurulu Oluşumu, Yürütme Kurulu; Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları, ihtiyaç duyulması halinde Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve ilgili yönetim Kurulu üyeleri ile ihtiyaç duyulması halinde Komite Başkanları’ndan oluşur. Yönetim Kurulu’nca alınan kararlar ve verilen yetkiler çerçevesinde işlerini sevk ve idare eder. Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur. Toplantıya katılacak ihtiyaç duyulan kişileri ve gündemi Yönetim Kurulu Başkanı belirler.  Derneğin İcra Kurulu görevini ifa eder.

MADDE 19 - Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

   A )   Türk yasaları ve bu ana tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak; Genel Kurul kararlarını uygulamak,

   B )   Derneği Dernek Başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere de yetki vermek,

   C )   Çalışma dönemi çalışma programı ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak ve uygulamak,

   D )   Bir önceki çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak,

   E )   Dernek Başkanının önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan bu ana tüzük hükümleri ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden, kişisel ve mesleki onur ve saygınlığa veya mesleki teamüllere aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında gereken cezaları vermek,

   F )   Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere duyurmak,

   G )   Yüksek İstişare Kurulu üyelerini seçmek ve önerileri ile dilekleri hakkında karar vermek,

   H )   Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve raporları hakkında gereken kararları almak,

   I )   Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek,

   K )   Yardımlaşma sandığı kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek,

   L )   Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak,

   M )   Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyeler ve ilgili yerlere bildirmek,

   N )   Bir önceki çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan görevi ve bilanço gereği Dernek malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi Yönetim Kuruluna teslim etmek,

   O )   Derneğe ait kayıt ve defterleri tutmak ve muhafaza etmek,

   P )   Üyelerin sosyal durumlarıyla ilgilenip kamplar, lokaller vb. mahalleri tesis etmek, bunların işlemesini ve/veya işletilmesini sağlamak,

   R )   Gerekli diğer işlem ve uygulamaları yapmak.

MADDE 20 - Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkanı, Derneği temsil, gündemi hazırlama, müzakereleri idare, toplantı günlerini tayin, sarf evrakını saymanla birlikte imza, Genel Kurul toplantısını açma ve yoklama yapma yetkisine haizdir.

MADDE 21 - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları

Uygun görülecek sayıdaki Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarının görev ve yetkileri, seçimlerden sonra yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında belirlenir.

MADDE 22 - Sayman

Sayman Derneğe ait mali muameleleri yapar, mali evrak ve defterleri tanzim, muhafaza ve Başkanın verdiği yetkiler dahilinde Dernek adına yapılan yazışmaları imza eder.

MADDE 23 - Denetim kurulu

   A )   Denetim Kurulu, üç yıllık süre için açık oyla seçilmiş 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur.

   B )   Denetim Kurulu, seçimi izleyen 6 gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir başkan ve bir sözcü seçer.

   C )   Denetim Kurulu bir yılı geçmeyen aralıklarla toplanarak derneği denetler. Toplantı ve karar yeter sayısı

2’dir.

   D )   Denetim Kurulu, Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek; Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek; Yönetim Kurulunca hazırlanan bir önceki çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkındaki incelemelerini bir raporla Genel Kurula sunmakla görevli ve yetkilidir.

MADDE 24 - Yüksek İstişare Kurulu

Yüksek İstişare Kurulu Yönetim Kurulunun amaç ve faaliyetlerine işlerlik kazandırabilecek bilgi ve deneyime sahip, Derneğin amacında belirtilen konularda uzman olan profesyonellerden, üniversite öğretim üyeliği yapan veya yapmış kişilerden, sektör duayenlerinden, işyeri sahiplerinden ve Dernek eski başkanları arasından Yönetim kurulunca iki yıllık süre için seçilmiş yeteri kadar kişiden oluşur. Yüksek İs6şare Kurulunda görev almak için dernek üyesi olmak şart aranmaz. Yüksek İstişare Kurulu gerek gördüğü sıklıkta toplanabilir. Yüksek İstişare Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş Başkanı ya da Dernek Başkanı tarafından düzenlenmiş gündem gereğince toplantıya çağrılır ve toplantının karar tutanaklarının bir örneği Yönetim Kurulu’na gönderilir.

   E )   Dernek’ de iç denetim esastır. Genel kurul, yöne6m kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız dene6m kuruluşlarına da dene6m yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca dene6m yapılmış olması, dene6m kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

MADDE 25 - Yüksek İstişare Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

   A )   Derneğin yurtiçi ve yurtdışındaki sektörel dernek ve diğer sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerinin geliş6rilmesinde ve Derneğin prestijinin artırılması, tüm kişi ve kuruluşlara tanıtılmasında katkıda bulunmak,

   B )   Dernek tarafından yürütülecek çalışmaların, projelerin ve araştırmaların yapılmasında, faaliyet alanlarının belirlenmesinde, kamuoyu oluşturulmasında Derneğin çalışmalarını izleyerek Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunmak,

   C )   Dernek Yönetim Kurulu’nun tespit ettiği ve ih6yaç duyduğu konularda Yönetim Kurulu’na istişari nitelikte kararlar vererek danışmanlık yapmak

MADDE 26 - Yönetim ve Hizmet Komiteleri

Dernek amaç ve hizmet konularında yöne6me yardımcı olmak üzere, geçici ya da sürekli olarak yönetim ve hizmet komiteleri kurulabilir. Geçici komiteler Dernek Başkanı, sürekli komiteler Yönetim Kurulu kararı ile seçilir.

Yönetim ve hizmet komiteleri, Yönetim, Denetleme ve Yüksek İs6şare Kurulunun karar almalarına ya da yürütme birimine yardımcı olabilecek etüd, araştırma ve incelemeleri yapmak, önerilerde bulunmak ve gereğinde uygulamalarını da yapmakla görevli ve yetkilidirler.

IV. BÖLÜM – Mali Hükümler

MADDE 27 - Çalışma Dönemi ve Bütçe

Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve aynı yılın 31 Aralık günü sona erer. Derneğin bütçesi yıllık bütçe yönergesi ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur.

Yıllık bütçe yönergesinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamalara ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı gibi konular gösterilir.

MADDE 28 - Derneğin Gelir Kaynakları- Giriş-Yıllık Ödenenin Belirlenme Şekli

Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

   A )   Giriş Ödentisi: Bir defaya özgü olmak üzere üyeliği kabul edilen üyeler için öngörülen tutardır.

   B )   Yıllık Üye Ödentisi: Üyelerin her çalışma dönemi için ve üyeliğinin devamı süresince ödenmesi zorunlu tutardır.

   C )   Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

   D )   Dernek tarafından düzenlenen ulusal veya uluslararası toplantı, gezi, temsil, konser, spor yarışması, konferans, panel, sempozyum, seminer ve benzeri faaliyetlerden sağlanan gelirler,

   E )   Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

   F )   Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

   G )   Derneğin, amacını gerçekleş6rmek için ih6yaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriş6ği 6cari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

   H )   İk6sadi İşletme Geliri,

   I )   Diğer gelirler.

Giriş ve Yıllık Ödentinin Belirlenme Şekli:

Asil üyeler (Kurumsal-Gerçek) üyelerinin giriş ve yıllık ödentileri, her yıl derneğin amaç ve faaliyetlerine uygun olarak yöne6m kurulunca belirlenerek üyelere duyurulur.

Dernek, işçi ya da işveren sendikalarından ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından maddi yardım kabul edebilir ve adı geçen kuruluşlara maddi yardımda bulunabilir.

MADDE 29 - Gelir ve Gider İşlemleri ve Borçlanma Usulleri

Derneğin gelir ve gider işlemlerinde aşağıda gösterilen kural ve yöntemler uygulanır:

   A )   Yıllık aidatın tamamı yılın ilk üç ayı içinde alınır. Bu süre içinde aidatını ödemeyen üyelere uyarı yazısı yazılır. Bu yazıya rağmen en geç yılın altıncı ayı sonuna kadar ödemeyen üyelerin aidatları, yöne6m kurulunca tespit edilecek gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

   B )   Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap öze6 gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

   C )   Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin alınamaması halinde ilgilisince harcama belgesi düzenlenir. Alındı belgeleri ile fatura, makbuz ve harcama belgelerinin saklama süresi 5 yıldır.

   D )   Dernek, kişi veya kurumlara borçlanabilir. Ancak ne amaçla, ne kadar borçlanılacağı ve geri ödeme koşullarının nasıl olacağı vb. konuların genel kurulda görüşülerek kabul edilmesi ve Yöne6m Kuruluna yetki vermesi gereklidir.

V. BÖLÜM – Çeşitli Hükümler

MADDE 30 - Dernek Tüzüğü Değişikliği

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu; toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 31 - Derneğin Feshi ve Tasfiye Esasları

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkındaki kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

   A )   Tasfiyenin dernek tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması:

Derneğin para, mal ve haklarının devri, son yöne6m kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleş6ği tarihten i6baren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye halinde TGİDER GAYRİMENKUL İHRACATÇILARI DERNEĞİ ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespit yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında varsa derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar amacına en yakın, bulunduğu ildeki en fazla üyeye sahip derneğe devredilir"

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve in6kal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir.

 

Bu görev, bir yöne6m kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

   B )   Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması:

Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Bu durumda derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE 32- Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belir6lmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 32 (otuziki) madde .

bottom of page